Prywatność
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem
  danych osobowych jest Polish-Catholic Church in United Kingdom właściciel
  Portalu polish-catholic.church.
 2. Dane
  osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wynikającym
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane
  w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO.
  Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia
  bezpieczeństwa usługi polish-catholic.church, dokonanie pomiarów
  statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i
  wygody użytkowników (art. personalizowanie treści w usłudze) jak również
  prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług
  Administratora.
 • zawarcia
  lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  B) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin usługi polish-catholic.church
  Jeśli zatem w przypadku, gdy zakładasz u nas konto użytkownika, to umowa o
  dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych
  do jego zapewnienia. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci
  usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.
 • po
  wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) RODO dane
  mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych
  drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji
  naszych treści  – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18
  lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. W
  przypadku konieczności dostarczenia naszych usług dane osobowe mogą być
  udostępniane operatorom mailingowym w celu realizacji newslettera, oraz
  firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych (PayPal).
 1. Na
  naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki
  ookiem i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych
  eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz
  analizowania ruchu na naszych stronach przez naszych partnerów (Google,
  Facebook, Stat4u).
 1. Dane
  osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody
  będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 1. Osoba,
  której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W
  przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie
  danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych
  osobowych jest warunkiem realizacji usługi polish-catholic.church.
 1. Dane
  osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
  profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO. Konsekwencją
  profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w
  ramach marketingu własnych produktów.

REGULAMIN PROTALU KOŚCIOŁA , PARAFII  I
JEDNOSTEK KOŚCIELNYCH

1. WSTĘP

 • Regulamin
  określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego polish-catholic.church
  – niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu
  jak również zakres odpowiedzialności Administratora.

1.2       Każdy Użytkownik portalu
polish-catholic.church powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc
podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego
postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w portalu,
korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia,
pliki wideo i inne).

1.3       Administrator (Wydawca)
jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal polish-catholic.church
(figurujący pod adresem internetowym https://polish-catholic.church)
Właścicielem i Wydawcą portalu internetowego polish-catholic.church jest
Polish-Catholic Church in United Kingdom. 

2.    ZASADY
KORZYSTANIA

2.1       Korzystanie z
portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2       Warunkiem
korzystania z portalu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz
przestrzeganie określonych w nim zasad.

2.3       Użytkownik uzyskuje
pełne prawo do korzystania z portalu – w szczególności do publikowania własnych
materiałów oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Administratora
zasobów portalu – po zarejestrowaniu.

2.4       Procedura
zarejestrowania i utworzenie Konta Użytkownika (miejsce w
portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać
dane i nimi zarządzać) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i
wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą.

2.5       Administrator ma
prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika, gdy
stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

2.6       Administrator ma
prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości
podanych przez niego danych osobowych.

2.7      Zamieszczać komentarze,
dodawać zdjęcia i inne materiały może każdy zalogowany Użytkownik.

2.8      Użytkownik, zamieszczający
na portalu zdjęcie, przedstawiające jego wizerunek, zezwala Administratorowi portalu
na jego wykorzystanie dla celów świadczonych przez Administratora usług
w portalu.

2.9      Użytkownik, zamieszczający
na portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób, oświadcza, że
zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.

2.10    Użytkownik,
zamieszczający na portalu materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały
wideo) oświadcza, że posiada on do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora
na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi
całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich
zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

2.11    Użytkownik nie może
prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie
z portalu lub które mogą destabilizować działanie portalu.

2.12    Użytkownik portalu wyraża
zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to
także loginu), nie będzie także działał na niekorzyść innych Użytkowników.

2.13    W przypadku dopuszczenia się działań
opisanych w pkt. 2.11 i w pkt. 2.12 niniejszego Regulaminu
Administrator
 ma prawo zablokować profil Użytkownika jak
również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia
poniesionych przez Administratora z winy Użytkownika szkód.

2.14    Administrator będzie
rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do
niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości
postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 1. PRAWA
  I OBOWIĄZKI

3.1      Użytkownik ma
prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza
tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób
i instytucji.

3.2      Użytkownik ma
prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i
rozpowszechniania).

3.3      Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na
portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4      Administrator zastrzega
sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania
nadesłanych przez Użytkowników treści nadesłanych jako
„artykuł użytkownika”. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia na
portalu treści nadesłanych przez Użytkowników.

3.5      Wraz z zamieszczeniem
przez Użytkownika treści na portalu Administrator nabywa
nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści w
portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w
przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach
związanych z prowadzeniem portalu (w tym także celach promocyjnych).

3.6      Użytkownik ponosi
pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na
portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów
kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

3.7      Użytkownik nie
ma prawa zamieszczać na portalu polish-catholic.church treści, które:

.   naruszają obowiązujące w Wielkiej
Brytanii i w Polsce prawo

.   naruszają prawa innych osób lub podmiotów
trzecich

.   są obraźliwe, wulgarne lub zawierają
groźby skierowane pod adresem osób trzecich

.   zawierają treści dyskryminujące płeć,
rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter
pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt

.   mają charakter komercyjny, promocyjny lub
reklamują produkty lub usługi

.   zawierają spam

3.8      Administrator zastrzega
sobie prawo do usuwania bez powiadomienia wymienionych w pkt. 3.7
niniejszego Regulaminu treści.

3.9      Użytkownik nie
może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na portalu
banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne
funkcje.

3.10    Administrator bezwarunkowo
będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w
niniejszym Regulaminie w szczególności pkt. 3.7 – 3.9.

3.11    Administrator zobowiązuje
się do zapewniania Użytkownikom portalu jak najwyższej jakości
świadczonych usług.

3.12    Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą
wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu jak również za przerwy, które są
wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej
ingerencji Użytkowników.

3.13    Administrator zastrzega
sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do okresowego wyłączania portalu jak
również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – świadczenia
usług w ramach portalu

3.14    Administrator serwisu
nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego Użytkowników w
sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15    Użytkownik ma prawo
przestać korzystać z usług portalu. W tym celu musi wysłać do Administratora oświadczenie
o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo
skopiować zamieszczone przez siebie na portalu materiały. W chwili otrzymania
oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator bezpowrotnie
usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.

 1. POLITYKA
  PRYWATNOŚCI

4.1      W momencie
rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych przez Administratora zgodnie z zakresem określonym
przez ustawę .

4.2      Użytkownik ma
obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po
każdej zmianie tych danych.

4.3      Użytkownik ma
prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich
usunięcia.

4.4      Administratorem bazy
danych jest Polish-Catholic Church in United Kingdom – Właściciel portalu polish-catholic.church.
Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników portalu polish-catholic.church

4.5      Administrator przetwarza
i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z
polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być
przetwarzane w celach marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają
zgodę przy rejestracji w portalu.

4.6      Administrator zastrzega,
że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden
inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich
poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były
zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.7      Administrator, podobnie
jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania
serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z
administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych –
zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na
identyfikację Użytkowników portalu.   

4.8      Administrator informuje,
że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies czyli pliki
tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.

4.9      Pliki cookies
wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do
indywidualnych potrzeb Użytkowników jak również do tworzenia
statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.

4.10     Pliki cookies nie pozwalają na
identyfikację danych osobowych Użytkownika.

4.11    Użytkownicy mają
możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia
możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę
ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

4.12    Użytkownik jest
samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających
dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie
danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich
wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób
niepożądany.

 1. PRZEPISY
  KOŃCOWE

5.1       Wszelkie prawa do
portalu zastrzeżone są na rzecz Właściciela – Polish-Catholic Church in United
Kingdom.

5.2      Wszelkie prawa do treści
zamieszczonych na portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów,
aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na Własciciela poratu polish-catholic.church
lub podmiotów, których materiały są umieszczone na portalu polish-catholic.church
(w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników portalu).

5.3      Kopiowanie, modyfikowanie,
publikowanie zamieszczonych na portalu polish-catholic.church treści, aplikacji
i baz danych bez zgody Właściciela portalu polish-catholic.church  jest
zabronione.

5.4      Administrator nie
ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach portalu

5.5      Użytkownicy mogą
umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych na stronach portalu polish-catholic.church
treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach
naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami

5.6      Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby
trzecie treści i zasobów portalu polish-catholic.church

5.7      Wszelkie uwagi, pytania i
opinie dotyczące funkcjonowania portalu polish-catholic.church Użytkownicy mogą
przesyłać na adres e-mail.

5.8      Regulamin jest
ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do jego
późniejszych zmian.

5.9      Prawem właściwym dla
Regulaminu jest prawo Unii Europejskiej oraz prawo Kościoła. Wszystkie kwestie,
które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują
odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.